aries

Joystick analogowy

demo symulacji myszy komputerowej

Joystick analogowy nadaje się do zdalnego kontrolowania ruchu obiektu, którym może być zarówno ramię manipulatora jak i kursor na ekranie. Ten przykład demonstruje jak joystick może symulować działanie myszy komputerowej. Wykorzystany został miniaturowy joystick analogowy i płytka testowa z modułem ESP32. Do komunikacji z komputerem jest użyty protokół Bluetooth LE. Oprogramowanie oparto na bibliotece ESP32-BLE-Mouse.
Projekt przeznaczony jest na platformę Arduino.

Dołączenie joysticka do płytki ESP32

Pomimo różnych konstrukcji joysticka analogowego na jego złączu zawsze powinny być dostępne wyprowadzenia:

joysticki różne wykonania
różne wykonania joisticka analogowego
joystick z drążkiem wyprowadzenia
joystick z drążkiem wyprowadzenia
joistick ślizgowy wyprowadzenia
joystick ślizgowy wyprowadzenia

Joystick i płytkę ESP32 należy połączyć tak jak na rysunku poniżej.

połączenia joystick moduł esp32
×
połączenia joystick moduł esp32

kliknij aby powiększyć


Joystick ESP32 port ESP32 sygnał
+V 3V3 3,3V
GND GND GND
VRy IO 34 ADC1 CH6
VRx IO 35 ADC1 CH7

Narzędzia

Oprogramowanie demonstracyjne zostało przygotowane w formie pakietu dla edytora Arduino. Aby możliwa była prawidłowa kompilacja i działanie w edytorze musi być zainstalowane rozszerzenie dla płytki ESP32. W opcjach edytora Narzędzia->Płytka: należy wybrać typ użytej płytki np. "ESP32 Dev Module".
Jeżeli w zestawieniach brak płytek z rodziny ESP32, należy:

Biblioteka

Do działania oprogramowanie demonstracyjne potrzebuje dodatkowej biblioteki: ESP32-BLE-Mouse. Pobraną bibliotekę można dodać do Arduino IDE albo poprzez menedżer bibliotek Arduino->Szkic->Dołącz bibliotekę->Zarządzaj bibliotekami albo poprzez ręczne dodanie plików bibliotek do folderu .../Arduino/libraries/

Kompilacja i wgranie oprogramowania do płytki ESP32

Kompilację i wgranie oprogramowania przeprowadza się w standardowy sposób dla szkicu Arduino. Parametry wybranej płytki ESP32 ustawiane w menu Narzędzia mogą być takie:

Działanie aplikacji demonstracyjnej

Po dołączeniu do zasilania zaprogramowanego modułu ESP32 zgłasza się on jako urządzenie HID. Jeżeli urządzenie zostało wcześniej zarejestrowane w systemie (Windows lub Linux) zostanie rozpoznane pod nazwą ESP32 Bluetooth Mouse i podłączone. Wychylenie joysticka z pozycji neutralnej (środkowej) w dowolnym kierunku przekłada się na przesunięcie kursora. Przy silniejszym wychyleniu joysticka dynamika ruchu kusora się zwiększa.
Przez około 1 sekundę po włączeniu, joystik powinien pozostawać nieruchomy w pozycji środkowej. W tym czasie oprogramowanie oblicza i zapamiętuje odczyty poziomów napięć VRx i VRy dla pozycji środkowej oznaczającej, że kursor ma być nieruchomy.


rozmiar pliku ok. 1,9 kB